Informace o nakládání s údaji a jejich zpracovávání

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Společnost CAD CAM SYSTEMS s.r.o. se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, IČ 60712180, zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 15706 jako správce osobních údajů provozuje webové stránky www.cadcam-systems.cz, www.powermill.cz, www.powershape.cz, www.powerinspect.cz, www.featurecam.cz, podpora.cadcam-systems.cz, www.frezovani-5os.cz a www.frezovani-roboty.cz. V tomto dokumentu jsou popsané všechny naše zásady o ochraně soukromí a shromažďování osobních údajů.

V případě, že potřebujete vysvětlit kteroukoliv část tohoto textu nebo máte jakýkoliv dotaz spojený s vedením osobních údajů, prosím kontaktujte nás kterýmkoliv způsobem uvedeným na naši kontaktní stránce.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určené pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud nás kontaktujete pomocí našich webových stránek nebo emailem, můžete být požádáni o vyplnění údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název společnosti
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

Na našich webových stránkách nepoužíváme žádné sledovací cookies, ani jiné podobné sledovací nástroje. Zpracováváme výhradně údaje, které nám sami poskytnete.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytnete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a poskytli Vám informace, o které nás žádáte, tedy všechny informace ohledně nabídek, plnění smluv, poskytnutí školení a seminářů a informací o možnost ucházení se o zaměstnání v naší společnosti.

Kromě toho můžeme Vaše údaje použít pro zasílání obchodních sdělení, tedy informací o našich produktech a službách, které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje zpracovává pouze naše společnost. Vaše osobní údaje můžeme předat také našim subdodavatelům, aby mohli provést jejich zpracování pro případ dotazů, nabídek a podobných.

Doba zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům.
 2. Práno na opravu údajů.
 3. Právo na výmaz (právo být zapomenut).
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování.
 6. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete jakýmkoliv způsobem, který je uvedený na naši kontaktní stránce. Zrušení zasílání obchodních sdělení je možné také pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažený v každém hromadném emailu, který zasíláme.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Žádost o realizaci Vašich práv

Pokud nás požádáte o realizaci práv, budeme na žádost reagovat neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž Vás musíme informovat, včetně důvodů prodloužení. Pro zpracování Vaší žádost musíte prokázat svoji totožnost, abychom zabránili úniku osobních údajů.

Žádost o realizaci práva můžete podat elektronicky, písemně nebo osobně. Žádost musí vždy prokazovat Vaši totožnost. Podání žádosti je možné:

 1. Elektronicky: Žadatel pošle žádost pomocí své osobní datové schránky do datové schránky naší společnosti hzxyfw4 nebo elektronickou zabezpečenou zprávou (emailem) podepsanou certifikovaným obecně uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu (požádejte nás o správný email telefonicky na čísle +420 515 535 515).
 2. Písemně: Žadatel pošle žádost doporučenou poštou s ověřeným podpisem.
 3. Osobně: Žadatel podá žádost osobně v kanceláři správce na adrese provozovny, kde oprávněná osoba prokáže totožnost žadatele nahlédnutím do občanského průkazu žadatele a sepíše písemný záznam o podání žádosti.

Žádost musí obsahovat tyto informace:

 1. komu je žádost adresována,
 2. o co se žádá,
 3. kdo žádost podává,
 4. způsob doručení výpisu žadateli v případě, že o něj subjekt žádá.

Předání výpisu vedených údajů žadatele může být provedeno jedním z těchto způsobů:

 1. doporučenou poštou do vlastních rukou žadatele,
 2. elektronicky do datové schránky žadatele,
 3. osobně s ověřením totožnosti občanským průkazem.

Správce údajů může odmítnout realizaci práv subjektu po prokázání nedůvodnosti či neoprávněnosti žádosti.